Algemene voorwaarden - Instapharma

BLOG   |   INLOGGEN   |   MAAK EEN ACCOUNT
VOOR 16U BESTELD?

morgen geleverd!

GRATIS LEVERING

Voor bestellingen vanaf 49€

BEVEILIGDE BETALING

& discrete levering

+32 3 238 47 16

info@instapharma.com

Algemene Verkoopsvoorwaarden


 1. Inleidende bepaling

Instapharma is de online apotheek van apotheek Cortebeeck (onderdeel van Instapharma BVBA), een publieke officina gevestigd in deAbdijstraat 115, 2020 Antwerpen met ondernemingsnummer BE0893.761.760 en APB nummer 110252.

Alle onderliggende verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle commerciële transacties met betrekking tot de verkochte producten door de apotheek Cortebeeck en de bijhorende online apotheek Instapharma, behorende tot Instapharma BVBA. Door het louter bezoeken van Instapharma of het plaatsen van een bestelling op de webshop gaat u automatisch akkoord met de onderliggende verkoopsvoorwaarden en wordt er telkens een nieuwe overeenkomst afgesloten. Instapharma behoudt het recht om steeds en zonder vooropzeg deze algemene voorwaarden te wijzigen, onder voorbehoud van publicatie van deze wijzigingen op de website.

 1. Begrippen

Instapharma: Het internetverlengde van Apotheek Cortebeeck (onderdeel van Instapharma BVBA) waar de producten worden aangeboden en verkocht aan de cliënten. Alle gekoppelde domeinnamen (.be, .com, ..) worden vermeld onder de naam Instapharma.

Cliënt: Elke natuurlijke of rechtspersoon, handelingsbekwaam die een bestelling doorgeeft via de webshop Instapharma.

Bestelling: De aanvraag door de cliënt tot sluiting van een verkoopsovereenkomst tussen Apotheek Cortebeeck en de cliënt van de online apotheek Instapharma met betrekking tot de producten die hierop worden aangeboden.

Productfiche: Alle informatie (teksten, foto’s, grafieken, locatie in het classificatiesysteem van de productcategorieën, …) in verband met een product dat te koop wordt aangeboden via de online apotheek Instapharma.

Producten: Alle goederen die door de wetgever te koop mogen worden aangeboden op de online apotheek instapharma.

Transactie: Het geheel van de handelingen, veiligheidsverplichtingen, autorisatieprocessen en akkoorden inherent aan de betaling van producten die besteld worden via debetkaart, kredietkaart of ieder andere middel van virtuele transactie via de online apotheek Instapharma.

 1. Aanvaarding van de voorwaarden

De cliënt erkent kennis te hebben genomen van deze algemene verkoopsvoorwaarden en verklaart – door het plaatsen van een bestelling – deze onvoorwaardelijk te aanvaarden. De validatie van de bestelling geldt als aanvaarding van de algemene verkoopsvoorwaarden.

 1. Producten

Rekening houdende met de actuele wettelijke voorschriften die van toepassing zijn op het aanbieden van in een publieke apotheek aangeboden producten via het internet, zijn niet alle producten van apotheek Cortebeeck via de online apotheek Instapharma verkrijgbaar. O.a. geneesmiddelen op medisch voorschrift of op schriftelijke aanvraag zijn niet leverbaar via Instapharma.

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Indien er bijwerkingen optreden, neem meteen contact op met uw huisarts.

 1. Bestelling

Al de informatie bezorgd door de cliënt, die inherent zijn aan zijn bestelling, zijn bindend. Instapharma kan op geen enkele wijze verantwoordelijke worden gehouden voor fouten die door de cliënt zijn begaan tijdens het ingeven van de bestemmingsgegevens (leveringsadres en facturatieadres inclusief), vertragingen bij de levering door of de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren.

De automatische registratiesystemen bieden van nature een bewijs van de inhoud en de datum van de bestelling.

Na ontvangst van de aanvraag tot bestelling en betaling bevestigt Instapharma aan de cliënt de aanvaarding en betaling van de bestelling door het versturen van een bevestiging op het e-mail adres dat de cliënt heeft meegedeeld bij het registreren van zijn bestelling. De verkoop zal niet eerder worden afgesloten dan vanaf de verzending van de bevestiging van de bestelling.

In het algemeen en zonder dat verdere uitleg nodig is, behoudt Instapharma zich het recht voor om elke bestelling te weigeren of te annuleren, inclusief in het geval van betalingsproblemen bij de betrokken bestelling of een geschil betreffende de betaling van een eerdere bestelling of met betrekking tot het ongepast of verboden gebruik van de bestelde producten.

Ons productaanbod en onze prijzen gelden zolang ze zichtbaar zijn op de site, zolang de voorraad strekt. Instapharma heeft niet alle producten op voorraad. De meeste van deze produkten kunnen de dag zelf nog besteld en geleverd worden door haar leverancier. Indien het bestelde product niet op voorraad of niet onmiddellijkop voorraad is, zal instapharma via e-mail de cliënt over de vertraging van de levering inlichten. Indien de cliënt niet akkoord is met de vertraging kan hij zijn bestelling wijzigen of annuleren in onderling overleg met instapharma.

Instapharma behoudt het recht om bestellingen te weigeren zonder deze beslissing te moeten rechtvaardigen wanneer problemen worden vastgesteld met de werking van de site, met inbegrip van pogingen tot fraude of het omzeilen van de ingevoerde veiligheidsprotocollen.

Enkel handelingsbekwame personen naar het Belgische recht kunnen een bestelling plaatsen.

 1. Levering

Na bevestiging van de bestelling en aanvaarding van de betaling door het orgaan belast met de transactie, verbindt Instapharma zich er toe om de bestelde producten naar de cliënten te sturen op het opgegeven leveringsadres, rekening houdend met een algemene vertraging van één tot twee dagen afhankelijk van de bestemming.

Door het plaatsen van een bestelling, engageert de cliënt zich voor de regeling van ontvangst van de goederen, alle belastingen, rechten en andere huidige en toekomstige kosten te wijten aan de titel van levering van de bestelde goederen. De solidaire aansprakelijkheid van Instapharma kan in dat opzicht niet spelen.

Bij de ontvangst van de bestelde goederen wordt er aangeraden dat de cliënt of de bestemmeling de goede staat van de geleverde goederen na zal gaan en kennis zal nemen van de gebruiksvoorwaarden en instructies die aan hem werden verstrekt. In de hypothese dat één of meerdere bestelde producten gebrekkig of beschadigd zijn, wordt er aangeraden dat de cliënt of de bestemmeling onmiddellijk de noodzakelijke voorbehouden formulieren overhandigd aan de vervoerder op het moment van de levering. Als een pakket niet is ontvangen binnen 2 weken na eerste aanbieding door de vervoerder wordt het teruggezonden aan Instapharma en wordt de bestemmeling verwittigd via e-mail. Een bijkomende levering kan door de koper gevraagd worden en hij zal de kosten ervan dragen (zelfs indien de eerste verzending gratis werd uitgevoerd).

De cliënten of de bestemmelingen van de goederen onthouden zich van elke gedeeltelijke of gehele wederverkoop.

Alvorens een product te gebruiken, moet de cliënt kennis nemen van de gebruiksvoorwaarden die staan op de geleverde bijsluiter.

 1. Herroepingsrecht / Teruggave

In overeenstemming met de van kracht zijnde wetgeving inzake de verkoop op afstand (wet van 21 December 2013), heeft de cliënt het recht afstand te doen van zijn aankoop zonder boete en zonder opgave van redenen:
– Voor alle producten behalve geneesmiddelen en medische hulpmiddelen is het herroepingsrecht van toepassing voor of na de verzending van het pakje door Instapharma
– Voor geneesmiddelen en medische hulpmiddelen geldt het herroepingsrecht enkel voor de verzending van het pakje door Instapharma behalve wanneer deze producten een of meerdere productiefouten vertonen. In dat geval is het herroepingsrecht ook van toepassing na de verzending.

De cliënt beschikt over een tijd van veertien kalenderdagen te rekenen vanaf de dag van de levering om kenbaar te maken dat hij of zij één of meerdere producten wenst terug te sturen. Hierna heeft de cliënt 14 kalenderdagen de tijd om de goederen terug te sturen naar de apotheek Instapharma bvba tegen omwisseling of restitutie. Om de restitutie of omwisseling te verkrijgen, moet de cliënt op zijn kosten (overeenkomstig Art. VI.51 § 1.) en onder zijn verantwoordelijkheid de nieuwe producten terugsturen naar het volgende adres: Instapharma, Abdijstraat 115, 2000 Antwerpen. Indien mogelijk is het aangewezen de/het product(en) in hun originele, volledige verpakking terug te sturen, samen met hun accessoires (zoals bijvoorbeeld bijsluiters of gebruiksaanwijzingen) en een kopie van de aankoopfactuur.

Indien de goederen naar Instapharma werden teruggestuurd onder de juiste voorwaarden en binnen de juiste tijd, engageert Instapharma zich ertoe de betalingen van de cliënt te vergoeden en dit zonder kosten. De verzendingskosten voor het terugsturen van de producten worden niet terugbetaald door Instapharma (tenzij de fout aan Instapharma toe te schrijven is). De terugbetaling vindt plaats binnen 14 dagen na ontvangst van de geretourneerde goederen.

Vooraleer een bestelling terug te sturen is het noodzakelijk de helpdesk te contacteren, met vermelding van het bestelnummer, om een retournummer te ontvangen. Er bestaat een verzakingsrecht dat uitsluitend van toepassing is voor het verzenden van de bestelling. Deze verzaking dient ons meegedeeld te worden via de contactpagina.

Om deze vraag tot herroeping in te dienen, volstaat het dat de klant:

– ofwel de klantendienst contacteert via de contactpagina.

– ofwel het herroepingsformulier invult en verstuurt via e-mail.

De consument kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

 • de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
 • de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden vanwege gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 1. Prijs

Alle prijzen aangegeven op de productfiches zijn uitgedrukt in euro (€) per producteenheid en zijn inclusief alle taksen, inclusief BTW en exclusief verzendingskosten.

De prijs, vermeld in de bestelbevestiging, is de definitieve prijs uitdrukkend alle bijhorende kosten en inclusief BTW. Die prijs bevat de goederenprijs, de behandelingskosten, kosten van verpakking, bewaring van de producten en de transportkosten.

Instapharma behoudt zich het recht om de prijs te wijzigen op elk moment, maar de producten worden gefactureerd op basis van de geldende tarieven op moment van de registratie van de bestellingen onder voorbehoud van beschikbaarheid.

 1. Betaling

De bestelling moet contant betaald worden met een van de betaalmiddelen die op de site worden aangeboden op het moment dat de bestelling geplaatst wordt.

De betaling wordt uitgevoerd door de firma INGENICO. De bescherming tegen een frauduleus gebruik van de middelen van betaling, gebruikt voor de transactie als gevolg van piraterij tegen mogelijke betwistingen van betaling van postwissels, is verzekerd door de maatschappij INGENICO.

De bestelling die door de cliënt werd gevalideerd,  wordt pas als effectief beschouwd wanneer het centrum voor veilige betalingen en de firma INGENICO hun akkoord hebben gegeven voor de uitvoering van de transactie. In geval van weigering van de centrale voor beveiligde betalingen of de firma INGENICO zal de bestelling automatisch geannuleerd worden en wordt de cliënt per e-mail op de hoogte gebracht.

De informatie over de bestelling maakt onderwerp uit van een geautomatiseerde verwerking van gegevens waarvoor INGENICO de verantwoordelijke is. De firma INGENICO verzekert zowel het beveiligen van de betalingen als de bescherming tegen een frauduleus gebruik van de betaalmiddelen als tegen eventuele betwistingen van de betaling van de prijs van een bestelling. Deze automatische gegevensverwerking is bedoeld om fraude met bankkaarten te bestrijden. INGENICO en Instapharma zijn de gegevensontvangers van de bestelling. Het niet doorsturen van gegevens van de bestelling door de cliënt verhindert de realisatie en analyse van zijn/haar transactie. In geval van frauduleus gebruik van een bankkaart kunnen de gegevens van de bestelling, die bij deze onbetaalde transactie behoren, het voorwerp uitmaken van een inschrijving in een betalingsincidentbestand gehanteerd door INGENICO. Een onregelmatige verklaring of een afwijking kan ook een specifieke verwerking krijgen.

 1. Aansprakelijkheid & Garantie

Alle Producten aangekocht bij Instapharma genieten van de wettelijke garantie en waarborg van convformiteit van de goederen voortvloeiende uit art. VI.45, 12. De Klant dient Instapharma schriftelijk op de hoogte te stellen van zijn intentie beroep te doen op de wettelijke garantie, ten laatste binnen twee (2) maanden te rekenen vanaf de dag waarop hij het gebrek heeft vastgesteld. De terugzendingskosten van het niet-conforme Product zullen door Instapharma worden gedragen, voor zover ze zullen uitgevoerd worden door de postdiensten vertrekkend vanuit België. Niettemin, zal de Klant alle risico’s dragen verbonden aan het verlies van het Product gedurende de hele duur van de teruggave operatie. De teruggavekosten zullen gecrediteerd worden in de vorm van een aankoop bon, met een waarde op de volgende Bestelling, of inbegrepen zijn in de eventuele teruggave.

De informatie en de gezondheidsadviezen op de site zijn in geen geval bedoeld om een consultatie bij een arts te vervangen. Instapharma, Instapharma BVBA alsook de apotheker-titularis, kunnen in geen enkel geval en op geen enkele manier aansprakelijk worden gehouden voor schade van allerlei aard die kan resulteren uit een fout gebruik van de gecommercialiseerde producten.

De producten die beschikbaar zijn voor verkoop voldoen aan de van kracht zijnde Belgische wetgeving. De aansprakelijkheid van instapharma, Instapharma BVBA alsook de apotheker-titularis kan niet worden ingeroepen bij niet-naleving van de wetgeving van het land waarin de producten worden geleverd.

De aansprakelijkheid van Instapharma, Instapharma BVBA alsook de apotheker-titularis, kan eveneens niet worden weerhouden voor mogelijke veranderingen in de producten aangebracht door de fabrikanten.

De aansprakelijkheid van Instapharma zal in elk geval beperkt zijn tot het bedrag van de bestelling en kan niet in twijfel worden gebracht door kleine vergissingen of nalatigheden die hadden kunnen voortbestaan ondanks de voorzorgsmaatregelen genomen in de presentatie van de goederen. Inclusief de foto’s gepresenteerd op de site worden louter verstrekt ten exemplatieve titel. In geen enkel geval kan een wijziging van de verpakking of van de inhoud van een goed worden ingeroepen in geval van afwijking in vergelijking met de foto beschikbaar op de site. De verwijzingen bekendgemaakt op de datasheets zijn louter van indicatieve titel. De cliënt engageert zich om aandachtig het bericht weergegeven door de fabrikant te lezen op of in de verpakking van het product. Het is dat bericht dat de informatie bevat (inclusief de doseringen en tegenindicaties) die de gebruiker dient te respecteren voor het goede gebruik van het product.

Deze site bevat links naar andere sites. Noch Instapharma, noch apotheek Cortebeeck of zijn titularis-apotheker kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor de huidige of toekomstige inhoud van deze sites, of van externe sites die een link hebben naar Instapharma.

Bij elke vraag, in verband met uw gezondheid, vragen over specifieke geneesmiddelen, farmaceutische of andere, kan de cliënt contact opnemen met de cliëntenservice door het invullen van het formulier dat men kan terugvinden op de website onder de rubriek contacteer ons. Wij beantwoorden uw vraag zo spoedig mogelijk. U kan ons ook steeds telefonisch of per mail contacteren. De juiste gegevens vindu op tevens onder de rubriek contacteer ons.

 1. Persoonsgegevens

Het verzamelen van persoonsgegevens ten behoeve van de verkoop op afstand is verplicht. Deze informatie is essentieel voor de verwerking en versturing van bestellingen. Het gebrek aan informatie leidt tot de niet-validatie van de bestelling.

Instapharma is onderworpen aan de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998, welke rekening houdt met de EU-richtlijnen van 24 oktober 1995. Die wet voorziet dat ondernemingen die persoonsgegevens verzamelen de toestemming moeten hebben van de betrokken persoon. De gegevens moeten nauwkeurig zijn en moeten worden verzameld voor een specifiek, duidelijk en wettelijk doel. Iedereen moet toegang hebben tot zijn persoonsgegevens en moet het recht hebben om ze te kunnen wijzigen. In overeenstemming met de wet wordt de verwerking van de persoonsgegevens van cliënten geregistreerd bij de commissie tot bescherming van het privéleven. De cliënt beschikt over een recht op toegang, een recht tot aanpassing, een recht tot verbetering en van afschaffing van de betreffende gegevens dat hij kan uitoefenen bij Instapharma.

Instapharma verbindt zich er toe om de gegevens van hun cliënten nooit aan derden door te geven.

Conform de wettelijke bepalingen melden wij het gebruik van cookies op deze site. Een “cookie” is een klein gegevensbestandje dat automatisch wordt opgeslagen op de computer van een gebruiker wanneer hij deze site bezoekt. Dankzij de cookie kunnen wij uw volgende bezoeken vergemakkelijken en uw voorkeuren registreren.

 1. Intellectuele eigendom

De teksten, paginavermeldingen, illustraties, foto’s, datasheets en andere illustratieve elementen op de website zijn beschermd door het auteursrecht en in het algemeen door de principes van het recht op intellectuele eigendom. De inhoud van de webshop van Instapharma mag niet worden gekopieerd. Niets mag worden veranderd, niets mag op een andere site worden geplaatst, niets mag worden gepubliceerd in welke vorm ook zonder geschreven voorafgaande toestemming van Instapharma. Deze site kan ook teksten, illustraties en andere elementen bevatten die door de auteursrechten van derden beschermd zijn. Instapharma geeft op geen enkele manier en in geen enkel geval de toestemming om haar intellectuele eigendom, noch die van derden te gebruiken.

 1. Toepasselijk recht bij geschillen

Indien er moeilijkheden ontstaan tijdens de uitvoering van een overeenkomst, verbinden de cliënt en Instapharma zich er toe om – alvorens gerechtelijke stappen te ondernemen – de mogelijkheid te onderzoeken om tot een minnelijke schikking te komen. Indien dit geen oplossing biedt zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen bevoegd, ongeacht de plaats van levering of de woonplaats van de cliënt.  Dit geldt voor alle types procedures.

De overeenkomsten en alle juridische verslagen tussen de cliënt en Instapharma zijn onderworpen aan het Belgische recht.

Om deze vraag tot herroeping in te dienen, volstaat het dat de klant:
– ofwel de klantendienst contacteert via de contactpagina.
– ofwel het herroepingsformulier invult en verstuurt via e-mail.

Uw cookievoorkeuren

Cookies stellen ons in staat om informatie over u, uw voorkeuren of uw apparaat te verzamelen. Deze informatie is erg belangrijk om onze website beter te laten werken, extra functies en persoonlijke instellingen aan te bieden en je gepersonaliseerde advertenties te laten zien. Als je onze website bezoekt, willen we graag wat cookies op je apparaat plaatsen. Uiteraard respecteren wij uw recht op privacy en vragen wij eerst uw toestemming. Wil jij ook bijdragen aan de verbetering van onze website en genieten van een optimale surfervaring? Dan kun je hieronder aangeven welke categorieën cookies we op jouw apparaat kunnen plaatsen door de schuifregelaars op actief te zetten. Door op “Aanvaard alle cookies” te klikken, gaat u direct akkoord met alle categorieën. Makkelijk toch? Meer informatie over de verschillende categorieën vind je hieronder en in ons privacy- en cookiebeleid. Ook vind je een overzicht van alle derde partijen die via onze website cookies plaatsen.

Strikt noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn nodig om onze website correct te laten werken en worden daarom zonder jouw toestemming geplaatst. We gebruiken ze bijvoorbeeld om uw privacy-instellingen te onthouden, u in staat te stellen in te loggen op onze website of om de toegang tot beveiligde delen van onze website te beschermen. Met deze cookies verzamelen wij geen persoonsgegevens en geven de verzamelde informatie nooit door aan derden. Klik op “Cookiedetails” voor een overzicht van alle strikt noodzakelijke cookies.

Functionele cookies

We bieden je graag extra functies en persoonlijke instellingen aan, zodat je de beste surfervaring hebt. Functionele cookies hebben ons al een heel eind geholpen. Ze stellen ons onder meer in staat uw taalvoorkeuren te onthouden en bijvoorbeeld uw cookievoorkeuren te onthouden. Helaas werken bepaalde functies van onze website niet zonder uw toestemming. Wil je een overzicht van alle functionele cookies die door ons en derde partijen worden geplaatst? Klik vervolgens op "Cookie-details".